Kies betrokken, stem betrouwbaar

Op 19 maart 2014 mag u kiezen wie er in uw gemeentebestuur komt. Mijn advies: stem op de persoon waar u vertrouwen in heeft, want die persoon zal de komende vier jaar namens u fundamentele keuzes moeten maken die grote invloed hebben op de manier waarop we nu leven.

Ik stem CDA omdat het CDA staat voor een betrouwbare en dienstbare manier van politiek bedrijven. Juist daarom ben ik bijzonder trots op de kandidaten die zich voor het CDA beschikbaar stellen. Ze presenteren zich aan u op deze site. Deze mensen staan met twee benen in onze samenleving en zijn actief betrokken bij alles wat er in Heerhugowaard gebeurt. Zij durven te zeggen waar het op staat, ook al is de boodschap niet altijd even prettig. Precies wat we nodig hebben, want de huidige financiële situatie maakt dat de samenleving zich anders zal moeten organiseren.

Het CDA verhoogt de OZB niet: wij kiezen voor een kleine maar slagvaardige en daardoor krachtige overheid.

Het gemeentebestuur dat u kiest zal de komende vier jaar deze keuzes moeten maken. Er staan namelijk grote uitdagingen voor de deur: vraagstukken over hoe we uitvoering geven aan de decentralisaties (Participatiewet, WMO en de Jeugdzorg), hoe we de werkgelegenheid gaan behouden, hoe we financiële en sociale armoede tegengaan, hoe de zorg georganiseerd moet worden en hoe we wonen betaalbaar houden.

in het leven blijven afstemmen op onze waarden. Wij staan voor onze principes. Ons doel: een gezonde, zelfstandige en daarmee sterke samenleving. Om dit te bereiken zal iedereen moeten meedoen. Niemand kan meer aan de zijlijn blijven staan: iedereen krijgt naar vermogen een taak. De titel van ons verkiezingsprogramma is dan ook niet voor niets: Iedereen doet mee! Natuurlijk hoop ik dat uw stem naar ons gaat, maar het belangrijkste is dat u in ieder geval gaat stemmen: Kies betrokken en stem betrouwbaar.

Gido Oude Kotte, lijsttrekker en wethouder Sociale Zaken, Stadsbeheer, Ruimtelijke Ordening & Omgevingsvergunning en Europese Zaken.

Gido Oude Kotte, lijsttrekker en wethouder Sociale Zaken, Stadsbeheer, Ruimtelijke Ordening & Omgevingsvergunning en Europese Zaken
1
Het gaat om de samenleving, niet de overheid

De overheid kan de samenleving niet maken; dat doen de mensen zelf. Zeker in een tijd van bezuinigingen is het goed dat we kijken naar wat we eigenlijk aan daadkracht onder de mensen zelf hebben. Wij geloven in een maatschappij die zichzelf ondersteunt en die zelf initiatieven ontwikkelt voor een betere samenleving. De taak van de overheid hierin is dan dat ze zich dienstbaar opstelt en zulke initiatieven motiveert. Op die manier kunnen we het gemeenschapsgeld investeren in zaken die er toe doen, en onze aandacht richten op groepen in de samenleving die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Wij geloven in een sociaal vangnet; geen hangmat!

2
Iedereen in Heerhugowaard heeft een taak.

In een samenleving die mensen met elkaar maken, heeft iedereen een taak. Het is immers niet redelijk als mensen gebruik maken van diensten van anderen, maar niet mee helpen bouwen. We moeten echter een taak niet verwarren met een baan. We mogen niet vergeten dat er genoeg mensen zijn die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet kunnen werken. Of mensen die wel willen werken, maar gewoonweg geen baan kunnen vinden. Wel vinden wij dat iedereen, ook mensen die niet werken, mee kunnen werken. Je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee!

3
We streven naar een stabiele lokale economie

We hebben te maken met een economische crisis die voor veel mensen voelbaar is; juist daarom willen wij inzetten op een stabiele lokale economie. Een stabiele economie betekent voor ons niet het maximaliseren van de winst, maar het vinden van balans. Heerhugowaard is gebouwd op hardwerkende kleine ondernemers en (agrarische) familiebedrijven die deze balans hard nodig hebben om zich staande te kunnen houden. Juist voor deze ondernemers moeten we een aantrekkelijk ondernemersklimaat realiseren. Een goed functionerende omgeving voor een ondernemer, vertaalt zich altijd in een gezonde werkomgeving voor een werknemer!

4
We bestrijden hufterigheid en staan voor veiligheid.

Wij willen een Heerhugowaard waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Mensen die rekening met elkaar houden, die hun eigen vuurwerkstraatje schoonvegen, hondenpoep opruimen en in het verkeer eerst tot tien tellen. Dit is natuurlijk iets dat vanuit mensen zelf moet komen. Toch vinden we dat bij het realiseren van een leefbare en veilige woonplaats een belangrijke taak voor de overheid is weggelegd; zoals het stellen van stevige fatsoensnormen en deze vervolgens streng en rechtvaardig te handhaven. Mensen die geen rekening houden met hun medemens en zorgen voor ernstige overlast moeten hard aangepakt worden. Fatsoen moet je doen!

5
De samenleving begint bij familie.

De familie is het fundament van de samenleving: familie in welke samenstelling dan ook. Iedereen die samen een huishouden draaiende houdt, vormt volgens ons een gezin. Familie zorgt voor elkaar en familie bindt elkaar. Familie is een sterke basis waarop elke inwoner kan bouwen en op terug kan vallen. Ook voor de overheid is dit een krachtig vangnet, juist omdat er minder geld is om mensen individueel te ondersteunen. We moeten ervoor zorgen dat die kracht behouden blijft, door niet elke keer de rekening van bezuinigingen op gezinnen af te schuiven. Kijken wat mensen zelf kunnen is goed, kijken wat mensen samen kunnen is beter!

6
Een zelfstandig Heerhugowaard, sterk verbonden met de regio

Heerhugowaard doet het op eigen kracht ontzettend goed. Op korte termijn zullen er echter steeds meer taken op de gemeenten af komen, die we met minder geld moeten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn de Participatiewet, WMO en de Jeugdzorg. Regionale samenwerking hierbij is onvermijdelijk. Door samenwerking blijft de kwaliteit van de dienstverlening gehandhaafd, terwijl op de uitvoeringskosten bespaard kan worden. Het grote risico dat hierin schuilt, is dat de afstand tussen overheid en burger erg groot wordt. Het is daarom belangrijk om als gemeente zelfstandig te blijven, omdat alleen zo bestuurders dicht bij de problematiek en de inwoners kunnen staan. Een krachtig bestuur staat dicht bij de samenleving!

7
Een gezonde en betaalbare toekomst voor onze kinderen

Alle politieke beslissingen die we nu nemen, zowel op het gebied van milieu en economie, hebben directe invloed op het leven dat onze kinderen gaan leiden. Zo wordt ieder kind nu al geconfronteerd met een haast onaflosbare schuld en concreet zicht op het opraken van fossiele brandstoffen. Dit is onacceptabel. Wij moeten nu verantwoordelijkheid nemen en de rekening niet door schuiven naar latere generaties. Daar ligt niet alleen een taak voor de overheid, maar ook voor de mensen zelf. In een betaalbare samenleving hebben mens en overheid een appeltje voor de dorst om financiƫle tegenslagen op te vangen. In een gezonde samenleving investeren mens en overheid in duurzame innovatie, zodat we een leefbare wereld achterlaten aan volgende generaties. Zonder kinderen geen toekomst!

Betrokken &
Betrouwbaar
#1
Gido Oude Kotte / Stad van de Zon
37 jaar / wethouder
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Gido Oude Kotte

In 2009 ben ik samen met mijn vriendin komen wonen in de Stad van de Zon. Naast mijn wethouderschap houd ik mij als docent bezig met het staats- en bestuursrecht en sta ik samen met mijn broer aan het roer van ons familiebedrijf. Ik ben in een hechte familie opgegroeid, waarbij mijn ouders ons de christelijke waarden en normen goed in de oren hebben geknoopt. Mijn vader zei altijd: de ideale politicus bestaat niet, maar van een ieder die het probeert te zijn verwacht ik dat hij altijd de verbinding zoekt en niet zorgt voor verdeeldheid, dat hij integer is en dat ik hem op zijn woord kan vertrouwen. Dit is voor mij het CDA en zo wil ik in het leven staan: geen woorden maar daden.

#2
Jolanda van Ling / Schilderswijk
52 jaar / raadslid, voorzitter CDA vrouwenberaad Noord-Holland, vrijwilliger Diagnostisch Centrum en mantelzorger
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Jolanda van Ling

Als vrijwilliger bij het Diagnostisch Centrum en mantelzorger voor mijn man probeer ik dicht bij en onder de mensen te blijven. Omzien naar de mensen om je heen is belangrijk. Dat is voor mij het CDA: een partij door mensen en voor mensen. In een samenleving die mensen met elkaar maken, heeft iedereen namelijk een taak; of dit nou een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding is. Het CDA is daarbij zorgzaam voor wie niet kan, maar streng voor wie niet wil. De volgende raadsperiode kunt u van mij verwachten dat ik mij sterk maak voor goede zorg, de veiligheid op straat en een betere verkeersdoorstroming. Betrokken en betrouwbaar: daar sta ik voor.

#3
Marcel Koster / Schilderswijk
55 jaar / senior IT-Auditor bij SNSREAAL en raadslid
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Marcel Koster

Sinds 1995 woon ik in het bloeiende Heerhugowaard. Ik werk als auditor bij een grote bank/verzekeraar en stel daar vast welke risico‘s de organisatie loopt. Ook in de gemeenteraad ben ik de financieel specialist voor het CDA. We moeten het de komende tijd in Nederland met minder geld doen. Ik zet mij ervoor in dat desondanks de gemeentelijke financiën goed op orde blijven. Dat betekent concreet: geen overbodige uitgaven doen en duidelijke prioriteiten stellen. Daarbij let ik bijvoorbeeld in het bijzonder op de financiële risico‘s die op ons afkomen bij de decentralisatie van de jeugdzorg, de participatiewet en de AWBZ. Alleen op die manier zijn we in Heerhugowaard in staat om de zwakkeren onder ons op een menswaardig niveau te blijven ondersteunen.

#4
Gea Klercq Glas / De Noord
61 jaar / Praktijkverpleegkundige, projectleider bij Stichting Present, lid Platform Armoedebestrijding en lid van For a fair world
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Gea Klercq Glas

In het dagelijks leven wil ik alles oppakken waar ik blij van word. Zo zorg ik ervoor dat ouderen en mensen met chronische zorg zo lang mogelijk met goede kwaliteit thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast ben ik werkzaam bij stichting Present; waarbij ik netwerken ondersteun waar vrijwilligers op een juiste manier worden ingezet. Ik sta achter het CDA omdat zij dit soort maatschappelijk initiatief stimuleert en zo de menselijke waardigheid beschermt en verbondenheid tussen generaties versterkt. Ik wil mij concreet in gaan zetten voor betaalbare en bereikbare zorg, welzijn en woonvoorzieningen. Veel kan opgelost worden op wijkniveau; daar zal ik dan ook vaak te vinden zijn. Veel mensen zien problemen, maar ik kijk liever gezamenlijk naar mogelijkheden!

Alle lijsttrekkers CDA Heerhugowaard Gemeenteraadsverkiezingen 2014
#5
Niels Zuurbier / De Noord
39 jaar / 35 jaar / Agrarisch ondernemer, voorzitter Vakgroep vollegrondsgroenten LTO Noord, voorzitter PAC stapelproducten The Greenery
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Niels Zuurbier

In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer en heb ik samen met compagnons een vollegrondsgroentebedrijf in Heerhugowaard de Noord. Met 10 vaste medewerkers telen wij 200ha groenten met tevens een vestiging in Frankrijk. Ik heb gekozen voor het CDA omdat ik geloof dat zij het beste programma voor Heerhugowaard, de bedrijven en haar inwoners heeft. Ik ga mij inzetten voor de positie van ondernemers in Heerhugowaard en specifiek voor de agrariërs. Belangrijk is dat zij ruimte blijven houden om te ondernemen. Zo moeten agrariers kunnen groeien door de bouwblokken naar minimaal 1,5/2 ha uit te breiden. Hierbij moet de gemeente zich dienstbaar en faciliterend opstellen. Een goed functionerende omgeving voor een ondernemer, vertaalt zich altijd in een gezonde werkomgeving voor een werknemer.

#6
Nuri Kevek / Huygenhoek
41 jaar / Raadslid, bedrijfsleider bij Schiphol en lid van de Turkse gemeenschap
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Nuri Kevek

Sinds mijn vijfde woon ik in Heerhugowaard en ik heb onze gemeente zien groeien van een groot dorp naar een kleine stad. Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de politiek. Voordat ik raadslid werd voor het CDA ben ik 3.5 jaar lang raadslid geweest voor de seniorenpartij. Hier miste ik echter de verbinding tussen jongeren en ouderen. Het gaat namelijk om solidariteit; dus niet alleen opkomen voor je eigen belang maar ook rekening houden met de ander. Zo heb ik van jongs af aan ook geleerd om voor familie te zorgen. Dat is de kracht van de samenleving: zorgen voor diegene die het minder heeft. Het CDA gelooft in deze kracht en daarom kies ik CDA!

#7
Frits Zuurbier / De Noord
67 jaar / Raadslid en agrarië
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Frits Zuurbier

Naast mijn raadslidmaatschap werk ik bij mijn zoon (Niels Zuurbier) op het agrarisch bedrijf. Hoewel ik me met heel Heerhugowaard verbonden voel, is de Noord voor mij en mijn zoon een speciale plek. De Noord is een zeer zelfstandig gedeelte van de gemeente en daarom is het belangrijk om overleg te blijven houden met de bewoners. We moeten de bewoners van de Noord zelf laten meedenken over de toekomst van het dorp en hen deze ruimte dan ook te bieden en faciliteren. Ik heb gekozen voor het CDA omdat ik zeker weet dat dit voor iedereen de beste keuze is. Als ik als agrarië r het verkiezingsprogramma doorneem, past het prima bij mij, terwijl het ook bij een gezin met jonge kinderen goed aansluit.

#8
Ruth Groenewoud / Oostertocht
61 jaar / Eigenaresse webshop en voorzitter Stichting Miss IQ
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Ruth Groenewoud

Als stichter van Miss IQ zet ik me er voor in dat kinderen naar school kunnen en over goed schoolmateriaal beschikken. Elk kind heeft recht op onderwijs en een kans op een eerlijke start. Zo ondersteunen we tienermoeders bij de keuzes die ze maken op weg naar het moederschap. Ik heb me aangesloten bij het CDA omdat zij ook in deze projecten geloven. Als landelijke, maar ook als lokale politieke partij kunnen we de wind in de rug van een stichting als miss IQ worden. Samen met het CDA wil ik zichtbaar en tastbaar maken waar het in het leven om gaat: sociaal en betrokken zijn bij mensen, zodat ze uiteindelijk op hun eigen benen kunnen staan.

#9
Joyce Esser / Edelstenenwijk
21 jaar / Studente Nederlands recht en secretaris CDA Jongeren Noord- Holland Noord
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Joyce Esser

In mijn studie heb ik veel te maken met de bevoegdheden en plichten van de overheid, maar ook met vragen als: "Waarom hebben we eigenlijk een overheid?" Veel mensen vinden dat de overheid te weinig doet, maar zich wel te actief met hun levens bemoeit. Ik heb me aangesloten bij het CDA omdat ik geloof in hun visie op de overheid: aan de mensen overlaten wat zij zelf kunnen, maar ingrijpen als dat nodig is. We zijn te bang geworden voor overheidsoptreden, terwijl we om ons heen zien dat er ook totaal geen sociale controle meer is. Ik vind dat de overheid best mag sturen in fatsoensnormen: Fatsoen moet je doen!

#10
Hans van Breugel / Veenhuizen
60 jaar / CEO Tocardo International, bestuur Stichting Praalgraf Brederode en voorzitterschap van het college van kerkrentmeesters van de PKN Heerhugowaard
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Hans van Breugel

In het dagelijks leven ben ik ondernemer in de maakindustrie. Dit is het leveren van wind- en getijdeturbines die over de hele wereld worden ingezet. Ik ben geboren en woonachtig in Veenhuizen samen met mijn vrouw Tina. Door mijn werk heb ik veel te maken met de provinciale, landelijke en internationale politiek. Ik heb altijd al op het CDA gestemd, omdat het CDA ook wat betreft duurzaamheid verstandige standpunten inneemt. We hebben als CDA, maar ook als politiek in het algemeen, mensen nodig die vanuit hun vakgebied de kennis kunnen overdragen die ze bezitten. Ik wil de fractie dan ook actief ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en economie.

#11
Jan Schouten / Edelstenenwijk
80 jaar / Voorzitter van de samenwerkende ouderenbonden ANBO, PCOB en KB en lid Commissie van Toezicht gevangenis Zuijderbos
Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen Heerhugowaard CDA 2014 Jan Schouten

Na 23 jaar werkzaam te zijn geweest bij de toenmalige gemeentelijke sociale dienst, ben ik nu gepensioneerd. Vanaf 1965 heb ik bewust voor de KVP en later voor het CDA gekozen omdat ik altijd vertrouwen heb gehad in de normen en waarden van een christelijke politiek. De zorg voor ouderen staat de komende jaren volop in de belangstelling. Uitgangspunt wordt de zelfredzaamheid, waarbij inzet van familie, vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang is. Hierbij moeten we oppassen dat zelfredzaamheid niet leidt tot te weinig zorg. Ik vind het goed dat in het verkiezingsprogramma van het CDA veel aandacht voor ouderen is en er ook concrete standpunten worden gepresenteerd, zoals het behouden van de huishoudelijke hulp en de respijtzorg. Want loze beloften; daar hebben we niets aan.